AADRESS

Liivalaia 11/4,
10118 Tallinn

Tel +372 648 7750
Fax +372 648 7750
tallinn@sak.fi
www.sak.fi/tallinn

AVATUD

E – R    10 – 16


INFOT TÖÖELU KOHTA

Soome palgasaajatest enam kui 75 % kuulub ametiliitu. Ametiliidu liikmeks astumiseks tuleb täita vastav blankett. Palgasaajatel on Soomes mitmeid ametiliite, mis kuuluvad kolme erinevasse palgasaajate keskorganisatsiooni. Nendeks on Soome Ametiliitude Keskorganisatsioon SAK, Teenistujate Keskorganisatsioon STTK ja AKAVA.

Ka tööandjad on Soomes hästi organiseerunud. Tööstust ja ehitustegevust esindab Tööstus ja Tööandjad TT, erasektori teenindusfirmasid Teenindustööandjad PT, munitsipaalettevõtteid Munitsipaaltööturuamet, riiki Riigitööturuamet, põllumajandust Maatööandjate Liit ja kirikut Kiriku Lepingutekomisjon.

Ametiliitude ja tööandjaliitude kõige tähtsamaks ülesandeks on ette valmistada ja sõlmida vastaspoolega kollektiivlepingud. Kollektiivlepingutes on sätestatud palgad, korralised puhkused ja tööajad ning palju muud. Kollektiivlepingud hõlmavad Soomes peaaegu kõiki palgasaajaid, olenemata nende elu- või töökohast. Kollektiivlepingus ettenähtud piires võidakse mõnedes küsimustes kokku leppida ka kohalikul tasandil, aga ainult sel juhul, kui tööandja ja töötajad on jõudnud ühisele kokkuleppele, mitte näiteks palga-, puhkuse- või tööajatingimusi halvendades.

Riik tegutseb Soomes tihedas koostöös tööturu osapooltega. Koos lahendatakse ka paljud sotsiaalkaitse valdkonda kuuluvad küsimused. Sellises koostöös on arutatud näiteks palgasaajate õnnetusjuhtumikindlustust, töötuskaitset, pensionisoodustusi ning vanematepuhkusega seotud küsimusi.

Palgasaajate õigusi ja kohustusi reguleeritakse tööseadusandluse ja kollektiivlepingutega. Palgasaajate ja tööandjate liidud sõlmivad kollektiivlepingud tavaliselt igal aastal või siis üle aasta. Need lepingud on kõikidele kohustuslikud, need kehtivad ka organisatsioonidesse mittekuuluvate tööandjate ja töötajate suhtes. Tööseadusandlus tagab töötingimuste miinimumist kinnipidamise näiteks korralise puhkuse ja tööaegade osas.

Soome heaoluühiskonna nurgakivideks on kõikehõlmav sotsiaalkindlustussüsteem, avalik teenindus ja mõõdukad palgavahed. Palgavahesid aitavad tasandada progressiivne maksustamine ja tulude põhjal saadavad toetused. See süsteem toimib vaid juhul, kui kõik maksavad oma tulumakse. Soomlased peavad "musta" töö tegemist taunitavaks.

Põhiosa soomlastest käib tööl, nii mehed kui naised. 2006.a. alguses oli naiste keskmine palk 2 275 eurot kuus ja meestel 2 813 eurot kuus. Soomes järgitakse põhimõtet, et sama või samaväärse töö eest makstakse sama palka.

Soome naised osalevad aktiivselt poliitikas. Enam kui kolmandik Soome parlamendi liikmetest on naised. 2000.a. valiti Soomes esmakordselt presidendiks naine.

LISAINFORMATSIOONI: