Neljännes virolaisista haluaisi työskennellä Suomessa


Reilu neljäsosa (27%) virolaisista on vähintäänkin melko halukas tulemaan Suomeen töihin, mikäli Virosta tulee EU:n jäsenmaa. Tämä tarkoittaisi noin 300 000 virolaista. Seitsemän prosenttia virolaisista (noin 77 000 henkeä) on erittäin halukkaita työskentelemään Suomessa.

Virolaisten muuttohalukkuus käy ilmi Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n Suomen Gallupilla teettämästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin virolaisten muuttoalttiutta Suomeen sekä eräitä työmarkkinapoliittisia näkemyksiä. Tutkimus tehtiin maaliskuussa 1998. Tutkimusaineisto edustaa noin 1,1 miljoonaa 15-74-vuotiasta virolaista.

Suomeen töihin haluavat ovat enimmäkseen alle 25-vuotiaita, opiskelijoita tai työttömiä. He asuvat usein Tallinnassa tai muissa suuremmissa kaupungeissa. Viron venäläisistä joka toinen (46%) haluaa Suomeen töihin, vironkielisistä 17 prosenttia.

Tutkimuksessa kysyttiin myös todennäköisyyttä tulla Suomeen asumaan ja töitä tekemään. Joka kymmenes virolainen pitää täysin todennäköisenä ajoittaista työskentelyään Suomessa. Melko todennäköisenä asiaa pitää 18 prosenttia. Neljä prosenttia virolaisista uskoo asettuvansa Suomeen pitemmäksi ajaksi asumaan. Kaksi kolmesta (64%) Virossa asuvasta pitää ajoittaista työskentelyään sekä 82 prosenttia pitempää oleskeluaan Suomessa vähintäänkin melko epätodennäköisenä.

Myyntityöt houkuttavat
Suomeen töihin tulijoiden joukon työodotukset jakaantuvat laajalle alueelle niin ammatin kuin töiden vaativuudenkin osalta. Virolaiset haluaisivat tehdä Suomessa myyntitöitä ja muita palvelualan työtehtäviä, kuten hotellityötä ja tarjoilua. Myös terveydenhoito ja muu hoitotyö sekä tekninen työ (esim. teknikot ja atk-työntekijät) kiinnostavat. Todennäköisimmin Suomeen töihin tulevia kiinnostivat lisäksi rakennusalan työt ja elintarvike- ja tekstiilialan työt.

Viron venäläiset haluaisivat päästä valtaväestöä useammin korkeampaa koulutusta vaativiin töihin. Venäjänkielinen väestö, joista löytyy suhteellisen paljon korkeasti koulutettuja, ei yleisesti viihdy kovinkaan hyvin nykyisessä Virossa.

Puolet virolaisista suostuisi pimeään työhön
Virolaiset odottavat melko korkeaa palkkatasoa. Enemmistö virolaisista (67%) sanoo, että palkkatason pitäisi olla ainakin samaa tasoa kuin suomalaisten. Vastauksissa heijastunee terve kansallinen itsetunto. Viidesosa virolaisista tyytyisi hieman suomalaisia alempaan palkkatasoon. Suomalaista palkkatasoa alempi palkka tyydyttäisi kuitenkin useimmin juuri niitä virolaisia, jotka todennäköisimmin tulevat Suomeen.

Noin puolet virolaisista olisi Suomeen muuttaessaan valmiita tekemään ylitöitä niin paljon kuin työnantaja haluaa (49%).

Lähes puolet olisi myös valmis ottamaan palkan tarvittaessa vastaan "pimeänä" (47%). Virossa harmaa talous on ollut varsin yleistä. Suomessa on erilainen työkulttuuri, mikä voi aiheuttaa ongelmia. Huomattava osa virolaisista on valmis osa-aikatyöhön (40%) ja lyhyisiin työsuhteisiin (37%). Neljännes (27%) suostuisi tekemään työtä ilman irtisanomissuojaa.

Vahvaa ammattiyhdistysliikettä kaivataan
Virolaiset asettuvat voimakkaasti työntekijän puolelle. Kaikkein yksimielisimpiä (74 %) ollaan siitä, että työsuhteen vähimmäisehdoista on sovittava ay-liikkeen ja työnantajien välisillä työehtosopimuksilla. Suomalaisista 81% uskoo työehtosopimusten tehokkuuteen.

Virolaiset suhtautuvat työehtosopimuksiin kuitenkin ristiriitaisesti, sillä 58% virolaisista hyväksyy työnantajille oikeuden palkata työntekijä ilman minkäänlaisia työehtosopimuksia. Kollektiivinen työehtosopiminen nähdäänkin tavoitetilana, työpaikkatasoinen sopiminen taas hyväksytään virolaisen nyky-yhteiskunnan käytännön realiteettina.

Odotukset ay-liikettä kohtaan ovat suuria, sillä 85% virolaisista on sitä mieltä, että Virossa pitäisi olla laajoihin työehtosopimuksiin kykenevä, vahva ammattiyhdistysliike. Virolaiset ilmoittavatkin melkein yhteisessä rintamassa (81%), että "Viron tulisi hakea oppia ja mallia pohjoismaista siitä, miten työnantajia ja työntekijöitä koskevista asioista neuvotellaan ja sovitaan". Myös suomalaiset haluaisivat Viroon vahvan ay-liikkeen ja toimivan työmarkkinoiden sopimusjärjestelmän. Virolaiset sanovat (88%), että "Viron ammattiyhdistysliikkeen tulisi pitää huolta siitä, ettei Virosta koskaan tule EU:n halvan työvoiman maata".

Virolaiset epätietoisia EU-jäsenyyden vaikutuksista
Virolaisten EU-jäsenyyttä koskevat odotukset ovat ristiriitaisia. EU-jäsenyysvaikutuksia koskevat käsitykset kielivät epätietoisuudesta. Enemmistö (56%) virolaisista pitää epätodennäköisenä, että palkat kohoaisivat EU-jäsenyyden seurauksena muiden EU-maiden tasolle. Enemmistö (54%) myös otaksuu sosiaalisen ja taloudellisen eriarvoisuuden lisääntyvän. Työllisyyden parantumiseen luottaa 36% väestöstä.

hr.jpg (352 bytes)tak.gif (1637 bytes)